Zpracování osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ve smyslu čl. 13 nařízení EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jen „GDPR“

Kontaktní údaje správce OÚ

Název právnické osoby dle Zřizovací listiny

Montessori mateřská škola Semínko Brno, s.r.o.

Adresa sídla právnické osoby

Melatín 24b, 644 00 Brno

Telefonické spojení

+420 776 303 044

Oficiální e-mail právnické osoby

info@montessori-seminko.cz

ID datové schránky

7a978mx

Titul, jméno, příjmení ředitele (statut. orgánu)

Olga Skřivánková, DiS.

 

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů (viz. Čl. 37 a násl. nařízení

Název právnické osoby (je-li pověřencem práv. osoba), IČ

J. K. accounting s.r.o., IČ 02734168

Adresa sídla právnické osoby

Hybešova 726/42, 602 00 Brno

Telefonické spojení pověřence

725 654 319

Oficiální e-mail pověřence

gdpr@jkaccounting.cz

ID datové schránky

mqhehgz

 

ROZSAH, ÚČEL A PRÁVNÍ TITUL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V rámci zpracování přihlášky dítěte dochází ke zpracování řady osobní údajů uchazeče (dítěte/žáka), jeho zákonných zástupců, případně dalších osob. Účelem tohoto dokumentu je informovat vás o rozsahu a účelech zpracování těchto údajů, o době jejich uložení a právech, která v souvislosti se zpracováním údajů má jak dotčený subjekt údajů (dítě, žák, zákonných zástupce), tak škola jako správce osobních údajů.

OSOBNÍ ÚDAJ

PRÁVNÍ TITUL ZPRACOVÁNÍ

ÚČEL

●       Jméno, příjmení,

●       rodné číslo

●       datum narození,

●       místo narození

●       adresa trvalého pobytu dítěte/ žáka

●       státní občanství

●       národnost

Plnění právní povinnosti dle čl. 6 odst. 1 písm. c) „GDPR“

●       zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů zejména § 28

●       zákon č. 500/2004 Sb., správní řád (ve znění pozdějších předpisů)

Řízení o přijetí dítěte/ žáka k předškolnímu*, základnímu*, středoškolskému* vzdělávání

 

 

 

 

 

 

 

*nehodící se škrtněte

●       Jméno, příjmení,

●       trvalý pobyt zákonných zástupců dítěte/ žáka

Kontaktní údaje zákonných zástupců dítěte, žáka

●       e-mail

●       telefon

●       datová schránka (je-li zřízena)

Souhlas subjektu údajů dle čl. 6

odst. 1 písm. a) „GDPR“ (uvedené osobní údaje jsou v žádosti o přijetí označeny jako nepovinné).

V případě přijetí dítěte/žáka ke vzdělávání je zpracování kontaktního údaje zákonného zástupce nezbytným údajem dle školského zákona)

Řízení o přijetí dítěte/ žáka k předškolnímu*, základnímu*, středoškolskému* vzdělávání

 

 

 

 

 

 

 

*nehodící se škrtněte

●       Pohlaví dítěte/ žáka

●       zdravotní pojišťovna dítěte/ žáka,

●       údaje o předškolním vzdělávání,

●       odkladu povinné školní docházky

Souhlas subjektu údajů dle čl. 6

odst. 1 písm. a) „GDPR“ (uvedené osobní údaje jsou v žádosti o přijetí označeny jako nepovinné)

V případě přijetí dítěte, žáka se právní tituly zpracování těchto údajů mohou změnit a zpracování těchto údajů se stane povinným.

Řízení o přijetí dítěte/ žáka k předškolnímu*, základnímu*, středoškolskému* vzdělávání

 

 

 

 

 

 

 

*nehodící se škrtněte

 

PŘÍJEMCE ČI DALŠÍ ZPRACOVATELÉ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

(Komu naše organizace poskytuje osobní údaje dítěte a zákonných zástupců)

 

V případě odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí dítěte, žáka ke vzdělávání, je správní spis obsahující osobní údaje dítěte a zákonného zástupce předán odvolacímu orgánu, tím je místně příslušný Krajský úřad. Z důvodu technického zajištění přijímacího řízení může mít k osobním údajům v určitých případech přístup správce výpočetní techniky školy nebo zřizovatele. Účelem takového zpracování je pouze zajištění bezchybného zpracování přihlášek, údaje jsou v takovém případě zpracovávány pouze v minimálním rozsahu a po nezbytně nutnou dobu ke splnění účelu.

LHŮTY PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce osobních údajů (škola) zpracovává osobní údaje uchazeče o vzdělávání a zákonných zástupců po dobu, po kterou bude vedeno přijímací řízení. Po skončení přijímacího řízení a případně řízení odvolacího budou uchovávány pouze údaje vyžadované zákonem a v souladu se spisovým a skartačním řádem školy (dostupný na vyžádání).

Subjekt údajů (uchazeč a zákonný zástupce) má právo:

Škola jako správce osobní údaje uchazečů a zákonných zástupců nepředává do třetích zemí ani třetím osobám s výjimkou zřizovatele. K předání osobních údajů třetím osobám dochází pouze v zákonem předepsaných případech nebo pouze se souhlasem subjektu údajů. Osobní údaje uchazečů a zákonných zástupců nejsou předmětem automatizovaného rozhodování, ani profilování.